Informácie k spracúvaniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na právnom základe za účelom:

 1. Vykonávanie ekonomickej agendy a spracovania účtovných dokladov.
 2. Spracovania osobných údajov zamestnancov, ako dotknutých osôb.
 3. Zabezpečenie pohrebu ľudských pozostatkov alebo ostatkov alebo ľudského plodu podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
 4. Zabezpečenie kremácie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov alebo ľudského plodu podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
 5. Vybavovania objednávok na vyhotovenie ikebán a vencov.
 6. Poskytovanie služieb spracovania a zaslania parte na základe požiadavky pozostalých.
 7. Nie je možné zverejňovať parte bez súhlasu blízkej osoby zosnulého/lej. Vyplýva to zo zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov par. 78 odsek 7, ktorý uvádza, že: "Ak dotknutá osoba  nežije, súhlas vyžadovaný podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu môže poskytnúť jej blízka osoba."
 8. Zverejňovanie parte bez súhlasu rodiny, je v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov.
 9. Účely zverejňovania parte:
  1. Vývesné skrinky  - cieľom je oboznámiť najbližšiu rodinu, priateľov, susedov, občanov daného mesta alebo obce.  Pozostalá rodina si sama zabezpečuje vyhotovené parte vložiť do vývesných skríň.
  2. webová stránka pohrebnej služby - pozostalí väčšinou dovoľujú aj zverejnenie parte na webovej stránke našej pohrebnej služby. Je to z dôvodu, že takto vedia o úmrtí ich najbližšieho informovať širší počet ľudí a že nie každý má možnosť prístupu k vývesným nástenkám.
 10. Poskytovania služieb spracovania nekrológov, prednes nekrológov, spracovania fotografií zosnulého/lej.
 11. Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého prevádzkovateľ postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.